Clean Patrol
phone+48 696 00 77 00
|
phone info@clean-patrol.pl
REGULAMIN PRALNI MOBILNEJ CLEAN PATROL
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem pralni mobilnej Clean Patrol jest firma
BT Sp. z o.o. Sp. k.
os. Władysława Łokietka 4
62-200 Gniezno
zwana w dalszej części regulaminu Pralnią.
2. Każdy, kto zamawia usługę za pośrednictwem Pralni, zwany jest Klientem.
3. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży Klientom usług oferowanych przez Pralnię.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
5. Umowa sprzedaży usługi zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA
6. Pralnia przyjmuje do prania odzież i przedmioty, zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.
7. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, bądź za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Pralni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
9. Podczas składania zamówienia wymaga się podania swojego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu, z którego ma być odebrana odzież. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.
10. Przyjmowana do prania garderoba i przedmioty powinny posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji (A, P, F). Przy braku w/w oznakowań usługa prania wykonywana jest na odpowiedzialność Klienta i Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie.
11. Pralnia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonym przez producenta na wyrobie. Pralnia nie odpowiada za flizelinę, guziki, klamry, zamki błyskawiczne, aplikacje, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów, z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą.
12. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży.
13. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonych przedmiotów i garderoby.
14. W uzasadnionych przypadkach Pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo, tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.
15. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia z winy Pralni powierzonych przedmiotów lub garderoby, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, jednak nie większą niż 10-krotna cena wykonanej usługi. Roszczenia powstałe z w/w tytułu likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.
16. Jakość wykonania usługi należy sprawdzać podczas odbierania przedmiotu usługi.
17. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego umieszczonego na stronie www.clean-patrol.pl/kontakt i wysłanego na adres biuro@clean-patrol.pl. 
18. Ceny usług znajdujących się na stronie internetowej Pralni przedstawione są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT.  
19. Opłata za usługę pobierana jest gotówką przy odbiorze rzeczy przez Klienta. Wartość usług na zlecenia nie objęte cennikiem określa personel Pralni.
20. Paragon lub dowód przyjęcia potwierdzające przyjęcie przedmiotu usługi są jedynymi dokumentami upoważniającymi do odbioru przedmiotu tej usługi.
21. Termin wykonania uslugi ustalany jest indywidualnie z przedstawicielem Pralni. Standardowy czas realizacji usługi to 48 h od przyjęcia garderoby od Klienta. 
22. Na życzene Klienta odzież może być dostarczona w inne miejsce wskazane przez Klienta, co należy ustalić z przedstawicielem Pralni. 
23. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Pralnię danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia.
 
BEZPIECZEŃSTWO
24. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 833, wszystkie informacje dotyczące Klientów Pralni Clean Pralnia, gromadzone w bazie danych, służą wyłącznie do świadczenia usług drogą elektroniczną i nie są udostępniane innym firmom oraz osobom trzecim.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej clean-patrol.pl stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
27. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@clean-patrol.pl
Clean Patrol
© Copyright: BT Sp. z o.o. Sp.k. 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by: Kreatornia Design